پایه توری حصاری نوعی پایه فلزی آهنی است که با لوله های 4 و5 و در ارتفاعات 1.5 الی 3 متر جهت نصب توری حصاری و حصار کشی ( فنش کشی ) مورداستفاده قرار می گیرد .