سیم خاردار در حالت جهت حفاظت استفاده می شود و در دو حالت مختلف تولید می شود . 1) سیم خاردار خطی و 2) سیم خاردار حلقوی که دارای قطرها و خارهای متنوع می باشد.