توری پرسی نوعی از توری است به صورت تار و پودی بافته شده و دارای ایستایی خوبی می باشد . قطر مفتول بافته شده این نوع توری از 3 الی 5 میلی متر بوده و چشمه های 2 الی 5 سانت می باشند .